Çar. May 29th, 2024

Kommunen fraråder bading i Oslo

ምምሕዳር ኦስሎ ንነበርቲ ምሕምባስ ከይግበራ ኣጠንቂቁ Oslo kommune advarer mot å bade i Oslofjorden etter mandagens voldsomme regnvær. Etter styrtregnet kan store mengder tarmbakterier ha kommet til badeplassene. ምምሕዳር ኦስሎ…

Bakterier som er resistente mot antibiotika, øker markant i Norge – መድሃኒት ዝጻወሩ ባክተርያታት ንጥእና ኖርወይ ስግኣት ይኾናለዉ።

መድሃኒት ዝጻወሩ ሓደሽቲ ባክተርያታት እናወሰሑ ክምካኖም ናይ ሕብረተሰብ ጥእና ኢንስቲቱተ ኖርወይ ገሊጹ። እዚ ድማ ናይ ብዝሓት ሰባት ሕማም ክናዋሕን ናይ ሞት ሓደጋ እውን ክውስሕ ምክንያት ይኾናለዉ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዓለም፡…

ስልክኻ ኣብ ሩዝ ኣይትእቶ– Appel

ብዝሓት ስልኮም ኣብ ማይ ክወድቕ እንተሎ ስልኮም ኣብ ሩዝ ብምቅማጥ እቱ ማይ ንምውፃ ይጥቀሙ ከምዘሎ ይፍለጥ። Apple ከምዚ ምግባር እቱ ቴሌፎን ዝገደደ ከበላሽ ምምችቻው እዩ ብማለት ኣጠንቂቁ። ዘመናው ስማርት ስልካት…

ንተቀበልቲ ማሕበራዊ ሓገዝ ንልደት በዓል ዝኸውን ተወሳኺ ገንዘብ ክወሃብ እዩ

ኣብ ዝተፋላለዩ ወረዳታት ኖርወይ ዝነብሩ ተቀበልቲ ማሕበራዊ ሓገዝ ንበዓል ልደት ዝኸውን ተወሳኺ ገንዘብ ክወሃብ እዩ። ኣብ ትሮንድሃይም ንሓደ ቆልዓ 2000 ክሮነር ኣብ ስታቫንገር ድማ ብቆልዓ 500 ክሮነር ከምዝወሃብ ትሓብሩሎ ።…

ሓበሬታ ክታባት ካብ ኢንስቲቱት ሕብረተሰባዊ ጥዕና ኖርወይ

መብዛሕትና ናይ ጉንፋዕን ይኹን ናይ ኮሮና ሕማማት ንምቑቓም ንኽእል እንተኾነ እንኩኣ ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾኑ ኣረጋውያን፣ ፅኑዑ/ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባትን ቆልዑትን ፡ብጽኑዕ ክህመማ ይኽእሉ። ስለዝኾነም ኣረጋውያንን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባትን…

መዓልታዊ ናይ ጽርግያ ክፍሊት ብዕጽፊ ክውጽሕ ኣለዎ ይብል ምምሕዳር ጽርግያ ኖርወይ

ምምሕዳር ጽርግያ ኖርወይ ብዛዕባ እማመታት ትራፊክ ዓባይ ኦስሎ ኣብ ዝሓዘ ረፖርት ኣብ ኦስሎ ዝኣትዉ መኻይናት ዝኸፍሉዎ መዓልታዊ ናይ ጽርግያ ክፍሊት ብዕጽፊ ክውሰሕ ምክረ ሓሳብ ሒቡ። ብምኽንያት ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ክሳብ…

Høyre ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዝዕከብ ግብሪ ብ9.5 ቢልዮን ክሮነር ክቅነስ ሓሳብ ኣቅሪቡ።

Høyre ፣ ናይ ኖርወይ ዓባይ ተንሓናሒ ውድብ፣ ናይ ግብሪ መጠን ብ9.5 ቢልዮን ክሮነር ክቕንስ ኣማራጺ ኢሉ ብዘቅረቦ ባጀት ዕላዊ ጌሩ። እቱ ሓሳብ ድማ ውልቀሰባትን ትካላት ዝኽፈሉዎ ዝነበር ግብሪ ዝቅንስን ዝጠቅምን…

ሓያልን ሓደገኛን ዝሖነ ናይ ኣየር ኩነታ ኣብ መላ ኖርወይ ክህልው እዩ

ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ኖርወይ ኣብ መላእ ኖርወይ ሓደገኛ ዝሖነ ናይ ኣየር ኹነታ ብምሕባር ንነበርቲ ጥንቃቀ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ። ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ኣብ ትውተር ከምዝበሎ ህቦብላ፡ ሓያል ዝናብ፡ በረድን ሓያል ንፋስን ይሕልው። ምንጪ:- https://twitter.com/Meteorologene/status/1727225178424246350?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1727225178424246350%7Ctwgr%5E9c08270f3a5ba59a8a0e9657f8ea6eee6bd126f2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fnorge%2Fi%2FmBKed4%2Fnyhetsstudio-siste-nytt%3FpinnedEntry%3D90715