Paz. Tem 21st, 2024

Nisan 2024

Bakterier som er resistente mot antibiotika, øker markant i Norge – መድሃኒት ዝጻወሩ ባክተርያታት ንጥእና ኖርወይ ስግኣት ይኾናለዉ።

መድሃኒት ዝጻወሩ ሓደሽቲ ባክተርያታት እናወሰሑ ክምካኖም ናይ ሕብረተሰብ ጥእና ኢንስቲቱተ ኖርወይ ገሊጹ። እዚ ድማ ናይ ብዝሓት ሰባት ሕማም ክናዋሕን ናይ ሞት ሓደጋ እውን ክውስሕ ምክንያት ይኾናለዉ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዓለም፡…