Paz. Haz 23rd, 2024

አብ ጋዛ ዝነበሩ 80 ዝኾኑ ዜጋታት ኖርወይ ናብ አዶም ኖርዋይ ክኣትዉ እንተሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዮናስ ጋር ስቶረ (Ap) አቀቀባበላ ገሩሎም።

ካብቱ ኣዝዩ ኣረሜናዊ ዝኾነ ኲናት ናብ ሰላማዊት ዝኾነት ዓዶም ብምእታዎም ሕጉስ ምኻኑ ዝገለጸ ዮናስ ጋር ስቶረ ን ፖሊስ፡ ንቁጽጽር ዶብን፡ ካብ ኡለንሳከር ዝመጹ ኣገልግሎት ጥዕናን ትካላት ንቶም ካብ ጋዛ ዝምጹ ወገናቶም አቀባበላ ምግባሮም ኒኢዱ ።

እተን ናይ መጀመርያ 80 ዝኾና ኖርወያውያን ካብ ጋዛ ዝወጻን ራፋሓ ብትበሃል ናይ ግብጺ ዶብ ምኻኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኖርወይ ገሊጹሎ። ዓዶም ዝኣተዉ ድማ ኖርወይ ብምጻሖም ሓጉኣሶም ንመግስቶም ብምምስጋን ገሊጸን ዓለዋ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኖርዋይ ኩሎም ኣብ ጋዛ ዝርከቡ ዜጋታቱ ቅልጥፍ ብዝበለ መንገድ ንምውጽዓ ይሰርሕ ከምዘሎ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኖርወይ ኤስፐን ባርት ኣይደ (Ap) ገሊጹሎ ።

ምንጪ:- https://www.nrk.no/urix/store_-_-det-er-sterkt-a-vaere-her-1.16643093