Paz. Tem 21st, 2024

ማንደል ድንሽ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝኾነ ኣብ ልደት በዓል ድማ ዝምረፅ እዩ።

ኣብዚ ዓመት ዘለዎ ናይ ኣቅርቦት መጠን ካብቲ ንቡር ብጣዕሚ ዝትሓተ ምኻኑ Bama ዝበሃል ናይ ኣትክልትን ፍራፍሬን ኣቅራቢ ኩባንያ ሓቢሩ። ምስ ሓለፈ ዓመት ፣ ማለትም 2022 ክወዳደር እንተለ ናይ 2023 አቅርቦት ብ28 ሚእታዊት ዝወሓደ ምኻኑ ገሊጹ ብመጠን ክግለፅ እንተሎ 4,800 ቶን ይኸውን።

እቱ ኩባንያ ናይ ተፈታዊ ዝኾነ ድንሽ ኣቅርቦት ንምርግጋጽ ዝተፈላለዩ መፍትሒታት ይምርምር ከምዘሎ ኣፍሊጡሎ። ሓደ ኣማራጺ ናይ ጽሬት ደረጃን ንተወሰነ ጊዜ ምውራድ እዩ። እዚ ድማ ኣብዝሓልፋ ጊዘታት እንገብሮ ዝነበረ ነገር እዩ ይብል።

እዚ መፍትሒ ዝለዓለ ኣተኣካከባ ዝራእቲ ድንሽ ንምርግጋጽ፡ ከምኡ’ውን ብኽነት ምግቢ ንምቅናስ ይጠቅም ብማለት ኢት ኩባንያ ብዘሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ገሊጹሎ ።

ናይዚ ሕጽረት ድንሽ ድማ ምስ ከባብያዊ ኣየር ለውጢ ዝተታሓዘ ምዃኑ ተባሒሉሎ ።

ምንጪhttps://dinside.dagbladet.no/okonomi/potet-alarm-vurderer-tiltak/80492589