Çar. May 29th, 2024

TV2 ዝገበሮ ሓሰሳ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ፡ 20.6 ሚእታዊት ደገፍቲ ዝነበሮ ናይ ሰራሕተኛታት ፓርቲ (AP) ብ4 ሚእታዊት ወሪዱ፡ ናብ 16.8 ሚእታዊት በጺሑ ኣሎ።

እዚ ድማ TV2 ሓሰሳ ምግባር ካብስጀመረሉ ጊዜ ጀሚሩ ካልኣይ ዝነኣሰ ውጽኢት እዩ። ብኣንጻሩ ንየማናውያን (høyre) ዘሎ ደገፍ ብ0.5 ሚእታዊት ወሰኹ 27.5 ሚእታዊት በፅሂሎ ።

ብደገፍቲ ቁፅሪ ክቕመጥ እንተሎ ሰራሕተኛታት ፓርቲ (AP) ልዕሊ 5000 ደገፍቲ ከም ዝሰኣነ ይግመት ። ሕጂ መረጻ እንተዝህሉ ምለዋወጥ መንግስቲ ምሃለወ።

በዚ መሰረት ድማ ናይ ሰራሕተኛታት ፓርቲ (AP) 13 ናይ ፓርላማ ቦታታት ይስእን ከምዝነበረ የማናውያን (høyre) ድማ 14 ቦታታት ክዕወት ይክእል ነይሩ ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ዮናስ ጋህር ስቶረ (Ap) እተን ምኽንያታት እንታይ ከምዝሖኑ ምፍላጥ ቀሊል ኣይኮነን፡ እንተኾነ ግን ሕጂ እንነብረሉ ዘለና እዋን ክኾን ይኽእል እዩ ይብል።

ሶልበርግ፡ ብወገና ጉዳይ ንግዲ ኣክስዮን ናይ ሚድያ ዛዕባ ኣብዝሖነሉ ሰዓት ንውድበይ ዝደግፍ ብጣዕሚ ክወርድ እዩ ዝብል ስክፍታ ከምዝነበራ ብውፅእቱ ድማ ሕጉስ ከምዝሆነት ሓብራላ ።

ምንጪ:- https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=150006