Pts. Nis 15th, 2024

ሰኑይ 06፣ሕዳር፣ 2023፣ ናይ ኤሌክትሪክ ዋጋ ኣብኖርዋይ ከምዝወስሕ ተገሊጹ ።

ኣብ ሰሜን ኖርወይ፡ መዓልታዊ ዋጋ ንሓደ ኪሎዋት ሰዓት ብ 75 øre ከምዝዓቢ፡ እዚ ድማ ድሕሪ 11 መጋቢት ብዚ ዓመት ናይመጀመሪያ ምዃኑ Europower ሓቢሩ።

ኣብ ማእከላይ ኖርወይ ማእከላይ ዋጋ ሓይሊ ኤሌክትሪክ 77.1 øre/kWh እዩ። ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ መዓልቲ ድማ ብ43.9 øre ዝለዓለ እዩ።

እዚ ናይ ዋጋ ምውሳሕ መላእ ኖርወይ ዘጠቃልል ኾይኑ ኣብ መንጎ ሰዓት 18።00-19:00 ናይ ኤሌክትሪክ ዋጋ ብኪሎዋት ሰዓት 1.73 ክሮነር ከምዝኸውን NTB ፀብፂቡሎ።

ናይ ኤሌክትሪክ ዋጋ ልዕሊ 70 øre ክኸውን እንተሎ 90 ሚእታዊት ዝኸውን ካብ 70 øre ንላዕሊ ዝኾነ ዋጋ ብመንግስቲ ኖርዋይ ድጎማ ዝሽፈን እዩ።

ናይ ሎማዓልቲ ማእከላይ ዋጋ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ፡ ደቡባዊ ምዕራብን፣ ምዕራብን ኖርወይ ንሓደ ኪሎዋት ሰዓት 86.9 øre እዩ። እዚ ድማ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ መዓልቲ ብ51.1 øre ዝለዓለ እዩ።

ምንጭ:- https://dinside.dagbladet.no/okonomi/prissjokk-mandag/80463485