Paz. Tem 21st, 2024

መብዛሕትና ናይ ጉንፋዕን ይኹን ናይ ኮሮና ሕማማት  ንምቑቓም ንኽእል እንተኾነ እንኩኣ  ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾኑ ኣረጋውያን፣ ፅኑዑ/ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባትን ቆልዑትን ፡ብጽኑዕ ክህመማ ይኽእሉ። 

ስለዝኾነም ኣረጋውያንን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባትን ቆልዑትን፡ክታባት ጉንፋዕን ኮረናን ክወስዱ ይምከር።

ቫይረሳት ጉንፋዕን ኮረናን ድማ ብብእዋኑ ስለ ዝቀያየራ ንሓደሽቲ ቫይረሳት ዝኾና ሓድሽቲ ክታባት ይስርሑ። ናይ ጉንፋዕን ኮረናን ክታባት ድማ ብብኣመቱ ካብ ወርሒ ጥቅምት ጀምሩ ስለዝወሃቡ ናብ ዝተፈላለያ ጥዕና ትካላት ኖርወይ ብምኻድ ክልቲኦም ብሓንሳ ምውሳድ ይፍቀድ። ዘድልየኩም ክታባት ዘይትፈልጡ እንተለኹም ድማ ምስ ሓኪምኩም ክትመኻኸሩ ይምከር።

ክታባት ብዝምልከት ተወሳሒ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦስሎ ኮሙውንን  ከሙውን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንስቲቱት ሕብረተሰባዊ ጥዕና ስለዝርከባ  ዓኡ ብምኻድ  ሓበሬታ ምርካብ ትኽእሉ።

ተወሳሒ ሓበሬታ

https://www.fhi.no/va/voksenvaksinasjon/

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/