Çar. Nis 17th, 2024
Passenger cars make their way along treacherous road conditions during a typical New England snowstorm.

ብሰንኪ ሓያል ቁሪ ኣብ ኣብ ኦስሎ ዝርከብ ቢዮርንስለታ ዝተበሓለ ቤት ትምህርቲ ንተማሃሮም ናብ ገዝኦም መሊሱ።

እቱ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክፍልታት ዘለዎ ሙቀት ንምውሳኽ ዝፀዓረ እንተኾነ እንኩዓ ናይ ቁሪ መጠን ግን ንተመሃሮ ምችው ስለዘይሆነ ናብ ገዝኦም ክምልስ ተገድዱሎ። ኣብ ክፍልታት ዘሎ ሙቀት 13-15 ዲግሪ ኮይኑ እቲ ቤት ትምህርቲ ክፉት ንምግባር ድማ እኹል ኣይኮነን ይብል። እቲ ውሳነ ምስ ኤጀንሲ ትምህርቲ ኖርወይ ብምምኽኻር ዝተወሰደ ምኻኑውን ገልጹሎ።

ናይ ሙቀት መጠን ንምውሳሕ ስራሕ ዝተጀመረ ኮይኑ እቱ ሙቀት ቀልጢፉ ከምዝስተካከል ተስፋ ይግበር። ።

ኣብ ዝመፅ ሰንበት ናይ ኦስሎ ሙቀት ካብ ዘሮ ንታሕቲ 27 ዲግሪ ክወርድ ከምዝኽእል ትካል ሜትሮሎጂ ኖርወይ ሓቢሩ እዚ ድማ ድሕር 1941 ብጣዕሚ ዝወረደ ናይ ሙቀት መጠን ምኻኑ ገልጹሎ።

ምንጪ:- https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/687?post=154185