Paz. Haz 23rd, 2024

ምምሕዳር ጽርግያ ኖርወይ ብዛዕባ እማመታት ትራፊክ ዓባይ ኦስሎ ኣብ ዝሓዘ ረፖርት ኣብ ኦስሎ ዝኣትዉ መኻይናት ዝኸፍሉዎ መዓልታዊ ናይ ጽርግያ ክፍሊት ብዕጽፊ ክውሰሕ ምክረ ሓሳብ ሒቡ።

ብምኽንያት ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ክሳብ 2040 ኣብ ከባቢ ኦስሎ ዝኽልው ናይ ትራፊክ መጠን ብ17 ሚእታዊት ክውስኽ ምዃኑ እዚ ድማ ኣንጻር ትራፊክ መካይን ክውስኽ የብሉን ዝብል ናይ ፖለትከኛተት ትልሚ ምኻኑ ይገልጽ። ነበርቲ ህዝባዊ መጓዓዝያን ፣ ብሽክለታት ክትቀማ ከምኡውን ብእግሪን ክጉዓዛ ዘበረታትዑ መፍትሒታት ኣብ ተግባር ክውዕሉ ይግባ ይብል እቱ ረፖርት። ናብ ኦስሎ ዝኣትዉን ዝወጽዕን መኻይናት መዓልታዊ ናይ ጽርግያ ክፍሊት ብእጽፊ ምውሳሕ ነበርቲ ህዝባዊ መጓዓዝያን ብሽክለታት ምጥቃም ክመርጹ ይገብሮም።

ኣብ ዓባይ ኦስሎ ዝረኣይ ዘሎ ኣጠቃቀማ መኻይን ንምቅናስ ዙርያ ኣብ ሽዱሽተ ከተማታት ኣከርሹስ ዘሎ መዓልታዊ ናይ ጽርግያ ክፍሊት ምውሳሕ፣ ናይ ፍጥነት መጠን ምቅናስ ፡ ናይ ፓርኪንግ ዋጋ ምውሳሕ፣ ናይ ፓርኪንግ ቦታታት ምወሓድ ዓመታዊ ናይ ጽርግያ ክፍሊት ምውሳ ከም መፍትሒታት ተቀሚጠን ኣለዉ።

ዝቀልጠፈ ግልጋሎት ህዝባዊ መጓዓዝያት፣ ትሕት ዝበለ ናይ ህዝባዊ መጓዓዚ ትኬት ዋጋ፣ ኣጠቃቀማ ብሽክለታት ዘበራቱዑ ስራሕታት እቱ ዝወስሕ ዘሎ ናይ ምኻይናት ኣጠቓቕማ ንምቕናስ ከምዝሓግዙ ዝገለጸ ኢት ረፖርት ፖለቲከኛታት ንተግባራዊነት እዚኦም መፍትሒታት ክሰርሑ የተሓሳስብ::

ምንጪ:- https://www.vg.no/nyheter/i/VPnnJp/rapport-foreslaar-dobbel-bompengetakst-i-oslo